Składki członkowskie

Zgodnie z Uchwałą nr 51-XL Rady Naczelnej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej, członkowie ZHP opłacają składkę zgodnie ze swoim przydziałem służbowym w następujących terminach  na wskazany przez szefa jednostki rachunek należący do macierzystego hufca ZHP :

  • do 20 stycznia za I kwartał,
  • do 20 kwietnia za II kwartał,
  • do 20 lipca za III kwartał,
  • do 20 października za IV kwartał.

Opłacona składka nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w ZHP

Zgodnie z pkt. 25  w/w uchwały rozliczenie składek przez hufiec oraz odprowadzenie ich części należnych  następuje w terminie:  do 5 dnia drugiego miesiąca kwartału.

Składki nalicza się na podstawie stanów osobowych jednostek na koniec pierwszego miesiąca danego kwartału.

Podstawą ustalenia stanów osobowych są dane z systemu ewidencjonowania członków ZHP, a w wypadku niemożności ich uzyskania – deklaracje o liczebności jednostek składane przez  ich szefów, nie później niż w terminach rozliczania składek określonych w pkt. 25 uchwały.

W wyjątkowych przypadkach składkę  można opłacić gotówkowo za pośrednictwem szefa   jednostki do kasy hufca.

Przedstawiamy zasady zbierania i aktualizacji składek w Hufcu Nowy Tomyśl  2022 roku :

 1. Każdy członek drużyny wpłaca składki na konto Hufca wpisując imię i nazwisko, numer i nazwę

jednostki w obowiązujących w uchwale terminach

 1. Konto Hufca: Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu oddział Lwówek

32 9058 0000 0020 0206  1203 0001   odbiorca: ZHP Hufiec Nowy Tomyśl;  

      tytułem:  składka  członkowska za……. kwartał

 1. By drużynowy mógł zaznaczyć w tipi opłaconą składkę na konto hufca,  prosi członków jednostki o

dostarczenie potwierdzenia wpłaty lub ustala to przyjętym sposobem komunikacji z rodzicami,

sporządzając przy tym wykaz osób wpłacających

 1. W przypadkach, jeżeli drużynowy przyjmie  składkę gotówką zaznacza to w tipi, redaguje listę wpłat

dostarcza listę wpłat razem z gotówką do kasy hufca z  zaznaczeniem numeru , nazwy jednostki i

miejscowości.

 1. W terminie od 20 dnia do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału drużynowy/opiekun

drużyny  dokonuje zmian w tipi dopisując lub skreślając członka z ewidencji na podstawie wpłaconych

składek.