Stowarzyszenie OPP

Stowarzyszenie Rada Przyjaciół Harcerstwa została powołana w dniu 19 marca 2003 r..

Rada posiada status organizacji pożytku publicznego. Realizuje swoje cele całkowicie społecznie i we współpracy z Nowotomyską Komendą Hufca ZHP. Skupia w swym gronie ludzi, którym harcerstwo jest bardzo drogie.
Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy każdą życzliwą osobę fizyczną lub prawną, każdy z Państwa może zostać członkiem RPH i rozwijać osobowość harcerza oraz kształtować w młodzieży rzetelność, prawość, uczciwość, lojalność i zaufanie.

Rada Przyjaciół Harcerstwa prowadzi następujące działania:
-Krzewienie ideałów harcerstwa i propagowanie zasad życia harcerskiego w życiu codziennym,
-Propagowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży,
-Pozyskiwanie wraz z komendą Hufca kandydatów na instruktorów, zakładanie nowych drużyn harcerskich, organizacja wystaw, imprez harcerskich, spotkań starszyzny i seniorów harcerskich, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży harcerskiej i niezrzeszonej,
-Budowę zaplecza finansowego dla działań harcerstwa (w tym wspieranie finansowe zorganizowanego wypoczynku harcerzy młodszych i młodzieży szkolnej),
-Organizowanie materialnych podstaw funkcjonowania RPH Hufca ZHP(baza lokalowa, wyposażenie, środki łączności),
-Wspieranie rodziców, opiekunów i wychowawców w procesach adaptacji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
-Rozwijanie umiejętności komunikowania się z ludźmi i gromadzenie wiedzy o harcerstwie,
-Rozwijanie osobowości harcerza.

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
– Działalność charytatywna
– Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nauka, kultura, ekologia
– Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
– Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Tożsamość, tradycja narodowa
– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Sport, turystyka, wypoczynek
– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
– Turystyka i krajoznawstwo
– Wypoczynek dzieci i młodzieży